Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
opublikowano: Piątek, 25 Maja 2018 - 14:21, j.kuczynska

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

2.   Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Urzedu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.

3.   Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe
na podstawie udzielonej zgody.

4.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach realizacji umów ramowych podpisanych pomiędzy Komisją Europejską a miastem stołecznym Warszawa na realizowanie zadań Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzonego w latach 2013-2018 i 2018-2020 przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Pani / Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy) wykorzystywane są wyłącznie do:

-           przesyłania drogą mailową raz w miesiącu Europejskiego Biuletynu Informacyjnego,

-           przesyłania drogą mailową zaproszeń do udziału w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych,

-           przesyłania drogą mailową zaproszeń do udziału w bezpłatnych Europejskich Wykładach Otwartych,

-           przesyłania drogą mailową innych informacji o działaniach Punktu Europe Direct, skierowanych do dzieci i młodzieży.

5.   W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.

6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy na prowadzenie „Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa” jak i w okresie trwałości projektu tj. w okresie
5 lat po zakończeniu projektu , tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7.           W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

§  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

§  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

§  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

§  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

§  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

§  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

§  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

§  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

§  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

§  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

§  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

f)     ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda,
nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

      8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres europedirect-warszawa@um.warszawa.pl lub na adres iod@um.warszawa.pl, lub pismo na adres Urzędu m.st. Warszawy (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) zawierające wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wraz z Twoimi danymi pozwalającymi na identyfikację.


9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.