Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych z UE

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
opublikowano: Czwartek, 09 Kwietnia 2009 - 11:32, abartosik

Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów społecznych i gospodarczych (w rozumieniu art. 7 ww. ustawy) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obszar współpracy partnerskiej:
 1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach PO KL, Podziałanie 9.1.1 tj.:
Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia, edukacji przedszkolnej (także na obszarach wiejskich) lub projekty z obszaru wsparcia istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp. Zakłada się realizację także innych typów projektów spójnych z planem działania przyjętym dla tego poddziałania.
 1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach PO KL, Podziałanie 9.1.2 tj.:
Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Zakłada się realizację także innych typów projektów spójnych z planem działania przyjętym dla tego poddziałania.
 1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach PO KL, Podziałanie 9.2 tj.:
Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy jak również programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Zakłada się realizację także innych typów projektów spójnych z planem działania przyjętym dla tego poddziałania.
 1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach PO KL, Podziałanie 9.3 tj.:
Projekty informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, usługi doradcze oraz kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny oraz wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego.
 1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach PO KL, Podziałanie 6.1.1 tj.:
Projekty obejmujące identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze. Realizacja programów aktywizacji zawodowej połączona z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie. Projekty wspierające rozwój wolontariatu i dialogu zachęcające pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz upowszechniające i promujące alternatywne i elastyczne formy zatrudnienia.
 1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach PO KL, Podziałanie 6.2 tj.:
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez: doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, jak również wsparcie finansowe (na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe) oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach PO KL, Podziałanie 8.2.1 tj.:
Projekty z zakresu promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, szkoleń i doradztwa dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni. Projekty obejmujące stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w Regionalnej Strategii Innowacji) oraz staże i szkolenia praktyczne dla:
 • pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
 • pracowników naukowych w przedsiębiorstwach;
 
 1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach innych Programów i działań PO KL ukierunkowanych na rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach oraz obejmujące zagadnienia dotyczące szeroko pojętego rynku pracy.
M. st. Warszawa może uczestniczyć w proponowanym projekcie na zasadzie Lidera lub Partnera. Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2009 r., w godzinach 8.00 - 16:00. Biurze Funduszy Europejskich, Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX., pokój nr 1904 Tel. 22 656 76 08 Zgłoszenie powinno zawierać: I. Informacje dotyczące planowanego wspólnego projektu przygotowane na formularzu aplikacyjnym przewidzianym w dokumentacji konkursowej na rok 2009 w ramach odpowiedniego Programu - Działania / Poddziałania zawierające: 1. Krótką koncepcję wspólnego projektu uwzględniającą: a) cel projektu, b) grupę docelową c) główne działania d) sposób zarządzania projektem (ze wskazaniem roli partnerów oraz określeniem roli m. st. Warszawy) e) oczekiwane rezultaty f) propozycja podziału zadań między partnerami g) czas realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) h) szacowany budżet planowanego projektu. i) osoby do kontaktów roboczych 2. Wskazanie obszaru zgodności planowanego przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi m. st. Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 oraz Polityki Edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008 – 2012). 3. Wskazanie obszaru zgodności z dokumentami strategicznymi UE 4. Wskazanie potencjalnego źródła finansowania (Nazwa programu Operacyjnego, Priorytetu i Działania) 5. wypełnione oświadczenie oferenta zgodnie z załącznikiem nr 1 dostępnym na stronie www.bip.um.warszawa.pl ) Kryteria wyboru partnerów:
 1. Złożenie zgłoszenia na odpowiednim formularzu.
 2. Złożenie zgłoszenia w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Doświadczenie Partnera w realizacji podobnych projektów, w tym doświadczenie zaangażowanej kadry.
 4. IV. Jakość planowanego wspólnego przedsięwzięcia.
 5. Spójność potencjalnego projektu z założeniami Społecznej Strategii Warszawy, Polityki Edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008 – 2012,
 6. Spójność przedstawionego projektu z kryteriami dostępu oraz Planem Działań dla odpowiedniego działania PO KL.
M.st. Warszawa zastrzega sobie możliwość podpisania umów partnerskich z instytucjami, których aplikacje zostały najlepiej ocenione. M. st. Warszawa może uczestniczyć w proponowanym projekcie na zasadzie Lidera lub Partnera. Dokładne określenie ról poszczególnych partnerów w projekcie nastąpi na etapie prac nad ostateczną wersją wspólnego wniosku aplikacyjnego.
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.