Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Komisja zamyka dwie sprawy dotyczące ochrony przyrody skierowane przeciwko Polsce

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
opublikowano: Wtorek, 14 Kwietnia 2009 - 16:24, abartosik

Komisja Europejska kończy postępowanie przeciwko Polsce w dwóch sprawach dotyczących ochrony przyrody. Pierwsza sprawa została wycofana w związku z działaniami dotyczącymi ochrony jednego z najcenniejszych siedlisk przyrodniczych – doliny Rospudy. Druga sprawa jest zamykana w związku z zakończeniem wyznaczania w Polsce sieci obszarów specjalnej ochrony.

Stavros Dimas, europejski komisarz ds. środowiska, stwierdził: „Cieszę się, że władze Polski zdecydowały się na zmianę trasy obwodnicy Augustowa. Działanie takie oznacza nie tylko respektowanie wspólnotowego prawa ochrony środowiska, lecz również zapewni ochronę jednego z najcenniejszych siedlisk przyrodniczych w Europie. Polsce należą się również wyrazy uznania w związku z zakończeniem wyznaczania sieci obszarów specjalnej ochrony.”   Komisja kończy postępowania w dwóch ważnych sprawach dotyczących ochrony przyrody skierowanych przeciwko Polsce   Pierwszą sprawę zamyka się w związku z przyjęciem przez polskie władze decyzji o zaprzestaniu budowy obwodnicy przez jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Europie.   W lutym 2007 r. władze polskie wydały zgodę na rozpoczęcie budowy obwodnicy Augustowa, która przecięłaby ważny przyrodniczo obszar doliny Rospudy. Dolina została uznana za obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO), a obecnie znajduje się również w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty (Sites of Community Importance – SCI). Dolina ta stanowi mozaikę niezniszczonych siedlisk położonych na terenie jednej z największych i najlepiej zachowanych puszcz pierwotnych w Europie Środkowej oraz niezmienionych przez człowieka obszarów podmokłych.    Po wydaniu zgody na budowę Komisja podjęła natychmiastowe kroki polegające na skierowaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wnioskując o wydanie zakazu kontynuowania prac (zob. IP/07/369). W wyniku tych dział prace zostały wstrzymane.    Wiosną 2008 r. Ministerstwo Środowiska zorganizowało okrągły stół, który zgromadził wszystkie strony sporu, w celu oceny alternatywnych wariantów budowy drogi, które umożliwiłyby ochronę cennych przyrodniczo obszarów. W dniu 24 marca 2009 r. władze Polski ogłosiły, że wybrano nową trasę obwodnicy, tzw. wariant przez Raczki, położoną poza obszarami Natura 2000. W związku z tą decyzją Komisja zdecydowała o zakończeniu postępowania.   Komisja zamyka również drugą sprawę dotyczącą ochrony przyrody skierowaną przeciwko Polsce. Decyzja ta jest wynikiem zakończenia wyznaczania przez Polskę obszarów koniecznych do ochrony ptaków na jej terytorium. Po otrzymaniu ostatecznego ostrzeżenia pisemnego w grudniu 2006 r. władze Polski podjęły kroki niezbędne do wyznaczenia wszystkich ważnych z ornitologicznego punktu widzenia obszarów określonych jako OSO. Przygotowany wykaz obejmuje wystarczającą powierzchnię dla ochrony siedlisk zagrożonych gatunków ptaków, w związku z czym Komisja zadecydowała o zamknięciu tej sprawy. Przepisy UE w dziedzinie ochrony przyrody   Przyroda w Europie podlega ochronie w oparciu o dwa podstawowe akty prawne, tj. dyrektywę ptasią i dyrektywę siedliskową. Zgodnie z przepisami dyrektywy ptasiej państwa członkowskie są zobowiązane do wyznaczenia wszystkich najbardziej odpowiednich obszarów jako obszarów specjalnej ochrony (OSO) w celu ochrony dzikiego ptactwa. Oceniając, czy państwa członkowskie wypełniły swoje obowiązki w zakresie wyznaczenia OSO, Komisja polega na najlepszych dostępnych informacjach ornitologicznych.   Dyrektywa siedliskowa wymaga, aby państwa członkowskie wyznaczyły tereny mające znaczenie dla Wspólnoty (SCI) w celu zachowania naturalnych siedlisk i ochrony wskazanych w dyrektywie gatunków. OSO i SCI wspólnie tworzą sieć obszarów chronionych Natura 2000, która jest najważniejszym wspólnotowym instrumentem ochrony siedlisk przyrodniczych oraz zamieszkujących je gatunków roślin i zwierząt.   Przebieg postępowania   Artykuł 226 Traktatu daje Komisji prawo do wszczęcia postępowania przeciwko państwu członkowskiemu, które nie przestrzega nałożonych na nie zobowiązań.   W przypadku gdy Komisja uważa, że mogło dojść do naruszenia prawa wspólnotowego, które uzasadnia wszczęcie procedury w sprawie naruszenia przepisów, kieruje do danego państwa członkowskiego tzw. "wezwanie do usunięcia uchybienia" (pierwsze pisemne ostrzeżenie), prosząc o przedstawienie uwag w określonym terminie, zazwyczaj w ciągu dwóch miesięcy.   W świetle odpowiedzi ze strony państwa członkowskiego lub w przypadku jej braku, Komisja może podjąć decyzję o wydaniu „uzasadnionej opinii” (drugiego i zarazem ostatecznego pisemnego ostrzeżenia) wobec państwa członkowskiego. Opinia wyraźnie i ostatecznie przedstawia przyczyny, dla których Komisja uważa, że nastąpiło naruszenie prawa UE i wzywa państwo członkowskie do zastosowania się do niej w określonym terminie, wynoszącym zazwyczaj dwa miesiące.   Jeżeli państwo członkowskie nie zastosuje się do uzasadnionej opinii, Komisja może wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi, że nastąpiło naruszenie Traktatu, państwo członkowskie, które naruszyło przepisy, zobowiązane jest zastosować niezbędne środki w celu ich przestrzegania.   Artykuł 228 Traktatu daje Komisji prawo do podjęcia działań wobec państwa członkowskiego, które nie zastosowało się do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Artykuł ten daje również Komisji prawo do wystąpienia do Trybunału z wnioskiem o nałożenie na państwo członkowskie kary pieniężnej.   Informacje na temat orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm   Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce    
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.